Política de privacitat

En compliment del que estableix la RGPD, l'informem que les seves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb el nostre gabinet, inclòs l'enviament de comunicacions en el marc de l'esmentada relació.

Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb el nostre gabinet o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la RGPD pot exercir els seus drets ARCO davant Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense Rodríguez & Morera, amb direcció a Rambla Catalunya, 110,2n1a - Barcelona, adjuntant fotocòpia del seu DNI o passaport per tal d'acreditar la seva identitat.

El contingut d'aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta al deure de secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que vostè no fos el destinatari, li demanem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.